Wspólne posiedzenie prezydium PKZ oraz Sekcji Fitoterapii PTLek 09.11.2017

9 listopada w Poznańskich Zakładach Zielarskich Herbapol S.A. odbyło się wspólne posiedzenie prezydium PKZ oraz Sekcji Fitoterapii PTLek.

Program spotkania obejmował sprawy związane z planem pracy oraz organizacją Sejmiku Zielarskiego w 2018 roku, współpracę PKZ i SF, przygotowanie do podsumowującego bieżący rok posiedzenia Zarządu Głównego. Wyrażono opinię, by podczas 17. Sejmiku Zielarskiego były też doniesienia o aktualnych badaniach z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (z Zakładu Farmakognozji) oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (doniesienie np. prof. Barbary Kołodziej dot. upraw roślin zielarskich).

Znaczną część spotkania zajęło zagadnienie związane z zawodem „zielarz-fitoterapeuta”.

Profesor Jadwiga Andrzejewska oraz dr Katarzyna Sadowska z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w przedstawionej prezentacji odniosły się do tego problemu. Na UTP w Bydgoszczy w 2017 utworzony został nowy kierunek studiów „Zielarstwo i fitoterapia” jako inżynierskie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania surowców zielarskich, technologii otrzymywania roślinnych substancji aktywnych, technologii postaci leków ziołowych oraz ich właściwości i zastosowania w lecznictwie, dietetyce, żywieniu i kosmetologii.

W dyskusji, która rozwinęła się po wystąpieniu dr Katarzyny Sadowskiej przewijało się jedno, że żadne studia, żadne szkolenia i kursy nie upoważniają do fitoterapii. Zgodnie z polskim prawodawstwem fitoterapią mogą zajmować się wyłącznie lekarze, jedyne osoby uprawnione do leczenia. Zbyt małe zainteresowanie środowiska lekarskiego fitoterapią powoduje pojawianie się zawodów lub specjalności mających zastąpić lekarzy. Przykładem może być zawód zielarz-fitoterapeuta wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323012.

Wszyscy biorący udział w posiedzeniu zgodzili się, by Sekcja Fitoterapii skierowała pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do minimum programowego nauczania studentów Wydziałów Lekarskich Uniwersytetów Medycznych zagadnień związanych z fitoterapią.

Prof. Irena Matławska podkreśliła, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu promuje i propaguje fitoterapię, choćby przez studia podyplomowe oraz fakultety dot. ziołolecznictwa i spotykają się one z dużym zainteresowaniem.

Prof. Bogdan Kędzia reprezentujący Sekcję Fitoterapii uważa, że w roku powinny być częstsze (co najmniej dwa) spotkania członków SF. Przekazał też, że SF zadeklarowała pomoc i współpracę w organizację konferencji „Ekologia w służbie człowieka) przygotowywaną m.in. przez PUM, UM w Lublinie, UP w Lublinie).

Na posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się 24 listopada w Phytopharm Klęka S.A. wrócimy jeszcze do programu 17. Sejmiku Zielarskiego, korespondencji z Ministerstwem Zdrowia oraz do sprawy związanej z uregulowaniem zawodu „zielarz-fitoterapeuta”.