O nas

Polski Komitet Zielarski działa, by jak najlepiej reprezentować interesy polskiej branży zielarskiej w kraju i zagranicą. Inspirowani bogatą przeszłością polskiego zielarstwa dumnie spoglądamy w przyszłość, nawiązując współpracę z międzynarodowymi stowarzyszeniami zielarskimi. Z każdym dniem rośniemy w siłę i dojrzewamy do roli lidera branży.

Cel

Nasza działalność

Historia

Statut

Zarząd

Członkowie zarządu

Główna Komisja rewizyjna

Sąd koleżeński

1

Rozwijanie i propagowanie zielarstwa i ziołolecznictwa.

2

Rozwijanie i propagowanie zielarstwa i ziołolecznictwa.

3

Upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.

4

Prowadzenie działalności opiniotwórczej i patronackiej.

5

Zapewnianie forum dla swobodnej i wszechstronnej dyskusji na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.

6

Promowanie norm etycznych w handlu, rolnictwie, przemyśle, nauce i in. dziedzinach związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem.

7

Reprezentowanie interesów członków przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialngo oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

8

Integracja środowiska zielarskiego.

9

Wspieranie działalności plantatorskiej, przetwórczej, handlowej i zabieganie o jej wysoką jakość.

ds. Fitoterapii

Przewodniczący: Waldemar Buchwald

Kontakt:
tel. / phone +48 616659550
waldemar.buchwald@iwnirz.pl

ds. Nauki

Przewodniczący: Waldemar Buchwald

Kontakt:
tel. / phone +48 616659550
waldemar.buchwald@iwnirz.pl

ds. Obrotu Surowcami i Produktami Zielarskimi

Przewodniczący: Krzysztof Nowak

Kontakt:
tel. / phone +48 655723460
prezes@kawon.com.pl

ds. Przetwórstwa Zielarskiego

Przewodniczący: Krzysztof Nowak

Kontakt:
tel. / phone +48 655723460
prezes@kawon.com.pl

ds. Surowców Zielarskich

Przewodniczący: Rafał Chmielecki

Kontakt:
tel. / phone: +48 62 5960840
Rafal.Chmielecki@martin-bauer-group.pl

1926

Historia Komitetu sięga okresu międzywojennego. W 1926 roku powstało w Wilnie Towarzystwo Popierania Produkcji Roślin Lekarskich. Od początku istnienia przyjęło ono trzy główne cele: koordynację zbioru ze stanu naturalnego, handel surowcami zielarskimi i wspieranie rozwoju upraw zielarskich. Towarzystwo uległo likwidacji z chwilą powstania Polskiego Komitetu Zielarskiego.

1929

W roku 1929 powstał w Warszawie Związek Producentów Roślin Leczniczych i Przemysłowych. W wyniku jego działalności utworzone zostały w Polsce pierwsze profesjonalne ośrodki uprawy roślin leczniczych.

1930

W roku 1929 z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu zorganizowano w Warszawie konferencję w sprawie integracji polskiego środowiska zielarskiego. W wyniku obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych urzędów i firm zielarskich, postanowiono stworzyć organizację, która byłaby „reprezentantem interesów krajowego zielarstwa i koordynatorem polskiej gospodarki zielarskiej”. W ten sposób powstał Polski Komitet Zielarski.

1934

W roku 1934 ZPRLiP połączył się z PKZ. Przedwojenny Polski Komitet Zielarski był organizacją, która odegrała istotną rolę w rozwoju polskiego zielarstwa.

Okres międzywojenny

Przedwojenny Polski Komitet Zielarski był głównym reprezentantem interesów krajowego zielarstwa i koordynatorem gospodarki zielarskiej. Był organizacją, która odegrała istotną role w rozwoju polskiego zielarstwa. Celem ówczesnego Komitetu było tworzenie plantacji roślin leczniczych, prowadzenie prac doświadczalnych nad ich aklimatyzacją, inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nauk o leku roślinnym, koordynowanie obrotu ziołami, szkolenie instruktorów zielarstwa. Odbudowę silnego polskiego zielarstwa po powojennej pożodze zawdzięczamy przede wszystkim przedwojennym członkom Polskiego Komitetu Zielarskiego.

1993

7 stycznia 1993 r. w Warszawie na I Kongresie Polskiego Komitetu Zielarskiego reaktywowano działalność stowarzyszenia. Za główne cele przyjęto: reprezentowanie interesów wszystkich, którzy związani są z zielarstwem oraz wspieranie badań naukowych i postępu technicznego w zielarstwie. Program działania reaktywowanego w roku 1993 Polskiego Komitetu Zielarskiego oparty został na tradycjach społeczno-zawodowych organizacji zielarskich istniejących w Polsce w okresie międzywojennym.

1993-1997

Pierwsza kadencja (1993-1997) działalności reaktywowanego Polskiego Komitetu Zielarskiego była skoncentrowana przede wszystkim na problemach związanych z obrotem hurtowym i detalicznym produktami zielarskimi. Istnienie w Polsce sklepów zielarskich stało się możliwe dzięki staraniom Komitetu.

1997-2001

Druga kadencja (1997-2001) koncentrowała się głównie na zagadnieniach fitoterapii. Z inicjatywy Komitetu utworzona została Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

2001-2005

W okresie trzeciej kadencji (2001-2005) za najważniejsze dla środowiska zielarskiego uznano problemy związane z uprawą ziół. Dlatego też w centrum zainteresowania Polskiego Komitetu Zielarskiego znaleźli się plantatorzy. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaistniała pilna potrzeba objęcia ich szkoleniami z zakresu dobrej praktyki rolniczej (GAP) oraz nowoczesnej uprawy roślin leczniczych. W następnych kadencjach Polski Komitet Zielarski zajmował się wszelkimi sprawami, które miały wpływ na rozwój rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce. W tym też celu podjął ścisłą współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami związanymi z przedmiotem działania Komitetu. Po wieloletnich staraniach Polski Komitet Zielarski wprowadził swoich przedstawicieli do dwóch Grup Roboczych Farmakopei Europejskiej oraz do ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy).

Obecnie

Obecnie do ważniejszych zadań Polskiego Komitetu Zielarskiego należy kreowanie poglądów dotyczących współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa oraz promocja polskich produktów ziołowych w Europie. Polski Komitet Zielarski zrzesza około 200 członków zwyczajnych oraz ponad 20 członków wspierających. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne zawodowo zajmujące się zielarstwem i ziołolecznictwem, zatrudnione w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, na wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, jest też wielu plantatorów ziół, natomiast grupę członków wspierających tworzą działające w Polsce przedsiębiorstwa zajmujące się uprawą ziół i przetwórstwem zielarskim. Polski Komitet Zielarski jest „dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych” działającym zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Jest stowarzyszeniem opierającym swoją działalność wyłącznie na pracy społecznej swoich członków. Zarząd Główny Polskiego Komitetu Zielarskiego składa się z 17 członków, reprezentujących różne dziedziny zielarstwa oraz różne zielarskie regiony Polski. Spośród członków Zarządu 5 osób tworzy Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: prezes i dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję kierownika biura Polskiego Komitetu Zielarskiego. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w kwartale. W międzyczasie pracuje Prezydium i biuro Zarządu. Statutowe obowiązki Polskiego Komitetu Zielarskiego realizują trzy sekcje: Sekcja Surowcowa, Sekcja Przemysłowo-Handlowa oraz Sekcja Naukowa. Każda z wymienionych sekcji pracuje samodzielnie. Polski Komitet Zielarski posiada też Radę Ekspertów, która składa się z 14 członków reprezentujących różne przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się uprawą ziół i przetwórstwem zielarskim.

STATUT
POLSKIEGO KOMITETU ZIELARSKIEGO

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i nosi nazwę – Polski Komitet Zielarski.

§2

Terenem działania Polskiego Komitetu Zielarskiego zwanego dalej Komitetem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą jest miasto Poznań.

§3

Komitet zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§4

Komitet może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym lub zbliżonym profilu działania.

§5

Komitet ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

1. Komitet opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Warunki i wysokość pobieranego przez Członków Zarządu wynagrodzenia określa Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

 

ROZDZIAŁ II – CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§7

Polski Komitet Zielarski zajmuje się problematyką surowców zielarskich, roślinnych produktów leczniczych, przetworów ziołowych – w tym półproduktów, przypraw, kosmetyków ziołowych, herbat ziołowych i owocowych, zagadnieniami obrotu wewnętrznego i zagranicznego wyrobami gotowymi i surowcami oraz sprawami badań naukowych w przedmiotowych dziedzinach.

§8

Celami działania Komitetu są m. in.:
1. Rozwijanie i propagowanie zielarstwa i ziołolecznictwa.
2. Wspieranie badań naukowych i postępu technicznego w zakresie zielarstwa i ziołolecznictwa.
3. Upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
4. Prowadzenie działalności opiniotwórczej i patronackiej.
5. Zapewnianie forum dla swobodnej i wszechstronnej dyskusji na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
6. Promowanie norm etycznych w handlu, rolnictwie, przemyśle, nauce i in. dziedzinach związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem.
7. Reprezentowanie interesów członków przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
8. Integracja środowiska zielarskiego.
9. Wspieranie działalności plantatorskiej, przetwórczej, handlowej i zabieganie o jej wysoką jakość.

§9

Komitet realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie nowoczesnych metod uprawy ziół.
2. Współpracę z właściwymi władzami w zakresie tworzenia przepisów prawnych dotyczących zielarstwa.
3. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów i odczytów.
4. Organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych.
5. Popularyzacja wiedzy o leku roślinnym poprzez publikacje w wydawnictwach specjalistycznych i środkach masowego przekazu.
6. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą o podobnym charakterze.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu i na podstawie obowiązujących przepisów.

 

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Komitet zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym (indywidualnym) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która aprobuje cele Komitetu i zobowiązuje się płacić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków oraz podpisze dobrowolnie deklaracje członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Komitetu.

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Komitetu, która zadeklaruje poparcie finansowe i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Komitetu.

§13

Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego osobom, które wniosły znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnienie celów Komitetu.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz Komitetu.
2. Uczestniczyć w działalności Komitetu i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać z urządzeń i pomocy dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
3. Zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Komitetu.
4. Nosić odznakę organizacyjną Komitetu.

§15

1. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 14, pkt.2-4.

§16

Do obowiązków członków należy:
1. Zwyczajnych:
a) Aktywny udział w realizacji celów i zadań Komitetu.
b) Czynny udział w pracach Komitetu.
c) Regularne wpłacanie składek członkowskich i innych świadczeń ustalonych przez Walne Zebranie Członków
2. Wspierających:
a) Uczestniczenie w pracach Komitetu
b) Regularne wspieranie finansowe Komitetu w realizacji jego celów i zadań

§17

Członkostwo wygasa przez:
1. Zwyczajne:
a) Dobrowolne zgłoszenie wystąpienia na piśmie.
b) Skreślenie przez Zarząd w przypadku nie opłacania składek.
c) Utratę zdolności do działań prawnych.
d) Śmierć członka.
e) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek.
2. Wspierające:
a) Dobrowolne zgłoszenie wystąpienia na piśmie.
b) Skreślenie przez Zarząd w przypadku zaprzestania regularnego wspierania finansowego działalności Komitetu.
c) Utratę zdolności do działań prawnych.
d) Śmierć członka.
e) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek.

 

§18

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia tej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE POLSKIEGO KOMITETU ZIELARSKIEGO

§19

1. Władzami Komitetu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Komitetu trwa 4 lata.
3. Wszystkie władze Komitetu pochodzą z wyboru.
4. Wybory do władz Komitetu odbywają się w głosowaniu tajnym.

§20

Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego:
1. Jest najwyższą władzą Komitetu.
2. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne jest zwoływane raz w ciągu kadencji w ostatnim kwartale przed upływem kadencji.
4. Nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
a) na podstawie Uchwały Zarządu
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od podjęcia Uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z prawem głosu:
1. Członkowie założyciele Komitetu i członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie zwyczajni Komitetu.

§22

W Walnym Zebraniu Członków mogą również uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie kierunków działania Komitetu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej pozostałych władz Komitetu oraz decyzje o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Wybór – Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie wysokości składek.

Uchwalanie warunków otrzymywania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

Nadawanie tytułów członka honorowego.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8. Uchwalanie zmian Statutu.
9. Zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia Komitetu do innych Stowarzyszeń.
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Komitetu.
11. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, oraz członków.

 

§24

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób wymienionych w § 21, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, w głosowaniu jawnym a w sprawach personalnych – tajnym, za wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wymienionych w § 23 pkt. 7 i 9 statutu.
2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd zobowiązany jest pisemnie powiadomić osoby wymienione w § 21 i § 22 co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków, podając miejsce, termin i porządek obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Zebrania Członków – nadto informacje na czyje żądanie jest on zwołany.

§25

Zarząd Polskiego Komitetu Zielarskiego:
1. Składa się od 11 do 17 członków i wybiera spośród siebie :
– prezesa
– 2 wiceprezesów
– sekretarza generalnego
– skarbnika
– od 6 do 12 członków Zarządu
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

W umowach między Komitetem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Komitet reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

 

§26

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub w przypadku jego nieobecności głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Dokumenty prezentujące oficjalne stanowisko Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego, publikowane, rozpowszechniane lub przekazywane do instytucji zewnętrznych, wymagają wcześniejszego zatwierdzenia w formie uchwały Zarządu podjętej zgodnie z pkt 1 nin. Paragrafu.

 

§27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez 2 członków Prezydium Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa i innego członka Prezydium Zarządu.
2. Kierowanie działalnością Komitetu, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

Powoływanie sekcji, które w ramach niniejszego statutu są jednostkami składowymi Komitetu.
4. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych w zależności od potrzeb i nadzorowanie ich działalności.
5. Uchwalanie planów i czuwanie nad ich realizacją.
6. Uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków.
7. Opracowanie materiałów na Walne Zebranie Członków w tym dotyczących budżetu i finansów.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych i działalności gospodarczej.
9. Gromadzenie funduszy Komitetu i dysponowanie nimi.
10. Zarządzanie majątkiem Komitetu zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego.
11. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności Komitetu nie zastrzeżonych w Statucie dla innych władz Polskiego Komitetu Zielarskiego.
12. Nadzór nad pracą Biura Zarządu.
13. Skreślenie członków zwyczajnych w przypadku nie opłacania składek.

Skreślenie członków wspierających w przypadku zaprzestania regularnego wspierania finansowego działalności Komitetu.

 

§28

Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 5 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika, większością głosów obecnych.

§29

Do zakresu działań Prezydium Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Komitetu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Sekcji i Komisji Problemowych.
3. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Komitetu.
4. Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące.

§30

Komisja Rewizyjna:
1. Składa się z 3 członków.
2. Wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności 3 członków Komisji.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie raz do roku kontroli całokształtu działalności Komitetu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z tej kontroli.
3. Udział swego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.
4. Sporządzenie sprawozdań i występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Postanowienia § 25 ust.2 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK KOMITETU

§32

Majątek Komitetu stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.

§33

1. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie członków zwyczajnych oraz pomoc finansowa członków wspierających,
b) dotacje, zapisy i darowizny,
c) wpływy z działalności gospodarczej,
d) dochody z imprez,
e) inne wpływy i dochody z majątku Komitetu,
f) wpływy z ruchomości i innych praw majątkowych.
2. W celu pozyskania środków wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Komitet może podejmować działalność gospodarczą, samodzielną lub we współdziałaniu z innymi podmiotami gospodarczymi oraz tworzyć fundacje i spółki.
3. Uzyskane środki Komitet przeznacza na finansowanie działalności statutowej.
Środki te przeznaczać może również na:
a) obsługę Komitetu,
b) nabywanie obligacji państwowych, wnoszenie udziałów do spółek oraz inną działalność zwiększającą stan posiadania środków,
c) prowadzenie działalności gospodarczej, której zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§34

1. Komitet prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Majątek Komitetu służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej. Działalność finansowa Komitetu realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na rok kalendarzowy.
2. Oświadczenie woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych w imieniu Komitetu dokonywane są przez dwóch członków Prezydium Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

 

 

ROZDZIAŁ VI – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KOMITETU

§35
Zmiana statutu i rozwiązanie Komitetu następuje:
1. Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków lub bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie po 2 godzinach oczekiwania – tylko w przypadku, gdy sprawa taka przewidywana była w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Komitetu określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz na jaki cel ma być przeznaczony majątek Komitetu.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Prezydium Zarządu

Jerzy Jambor

Prezes / President

tel. / phone: +48 612868505
jerzy.jambor@phytoservice.pl

Krzysztof Nowak

Wiceprezes / Vice-President

Przewodniczący Sekcji Przemysłowo-Handlowej / Chairman of Industrial-Trade Section
tel. / phone +48 655723460
prezes@kawon.com.pl

Waldemar Buchwald

Wiceprezes / Vice-President

Przewodniczący Sekcji Naukowej / Chairman of Scientific Section
tel. / phone +48 61 665 95 50
waldemar.buchwald@iwnirz.pl

Andrzej Ostrowicz

Przewodniczący Rady Ekspertów / Chairman of Experts Council

tel. / phone + 48 533210954
a.ostrowicz@operamail.com

Małgorzata Górska-Paukszta

Sekretarz – Kierownik Biura Zarządu / Secretary – Office Manager

tel. / phone +48 618455819
pkz@iwnirz.pl, malgorzata.gorska-paukszta@iwnirz.pl

Andrzej Maleszka

Skarbnik / Treasurer

tel. / phone +48 655268443
a.maleszka@wp.pl

Chmielecki Rafał

Frąk Stefan

Gnusowski Bogusław

Kordana Piotr

Papież Czesław

Pawłowicz Kamil

Przybylski Jacek

Sasin Dagmara

Stolecka Ewa

Zygmunt Barbara

Przemysław Ł. Mikołajczak

Stamierowska Maria

Przewodnicząca

Phytopharm Klęka S.A.
63-040 Nowe Miasto, ul. Klęka 1
tel. +48 61 28 68 505

Krzyżaniak Magdalena

Nowostawski Piotr

Janusz Adamiak

przewodniczący

Krystyna Wróbel

sekretarz

Andrzej Maćkowiak

członek