Walne Zebranie Członków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego

16 marca 2017 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego. Przedmiotem posiedzenia były: ocena minionej kadencji, wybór nowych władz oraz określenie kierunków rozwoju tej organizacji.

Oceniając działalność Polskiego Komitetu Zielarskiego w okresie 6. kadencji (od 9 stycznia 2013 r. do 15 marca 2017 r.), uczestnicy Walnego Zebrania uznali, że jednymi z najważniejszych wydarzeń były dwa Sejmiki Zielarskie. Pierwszy „Zioła – tradycja i nowoczesność” zorganizowany 6 -7 czerwca 2014 r. w Żerkowie oraz drugi „Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na Świecie” zorganizowany 17-18 czerwca 2016 r. w Trzebawiu-Rosnówku. Były to międzynarodowe konferencje w pełni dostosowane do potrzeb uczestników. Patronem medialnym tych przedsięwzięć było Czasopismo Aptekarskie.

Wielkim wydarzeniem w mijającej kadencji była uroczysta konferencja naukowa, zorganizowana w 20. rocznicę reaktywacji Polskiego Komitetu Zielarskiego.

Konferencja „Zielarstwo i ziołolecznictwo – historia i teraźniejszość” zorganizowana została 14 czerwca 2013 r. w Muzeum w Śmiełowie. W trakcie tej konferencji miało miejsce przekazanie zbioru poezji Adama Mickiewicza z odręczną dedykacją poety, dla Muzeum. Był to jubileuszowy dar 20-lecia Odrodzenia Polskiego Komitetu Zielarskiego dla Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, z którym Polski Komitet Zielarski współpracuje od wielu już lat.

Do wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla plantatorów ziół zaliczono konferencję szkoleniową „Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich w Polsce”, która zorganizowana została 12 grudnia 2016 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Konferencja ta otwiera cykl przyszłych konferencji szkoleniowych dla plantatorów ziół. Ważnym i prestiżowym wydarzeniem było posiedzenie ESCOP-u (European Scientific Cooperative on Phytotherapy), które odbyło się 20-21 września 2013 r. w Poznaniu. Było to pierwsze w historii posiedzenie stowarzyszenia ESCOP w Polsce – jednej z najważniejszych na świecie organizacji kreujących kształt współczesnego ziołolecznictwa.

Uznano, że mijająca kadencja to okres, w którym regularne kontakty Zarządu Głównego PKZ z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektoratem Higieny, stały się pewnym standardem. W tym czasie znaczący był też udział Polskiego Komitetu Zielarskiego w różnego rodzaju działaniach interwencyjnych związanych z obroną interesów polskich producentów surowców i przetworów zielarskich. Mówiąc o dokonaniach mijającej kadencji wspomniano również o dużej aktywności przedstawicieli Polskiego Komitetu Zielarskiego w pracach ESCOP-u oraz grup roboczych opracowujących monografie do Farmakopei Europejskiej.

Dyskutując nad przyszłością Polskiego Komitetu Zielarskiego, uczestnicy Walnego Zebrania uznali, że do najważniejszych zadań w 7. kadencji należy:

  1. Utrzymywanie stałych kontaktów z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Głównym Inspektoratem Higieny, Narodowym Instytutem Leków, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Utrzymywanie stałych kontaktów z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Aktywny udział przedstawicieli Polskiego Komitetu Zielarskiego w pracach ESCOP-u i Farmakopei Europejskiej.
  4. Aktywna współpraca Polskiego Komitetu Zielarskiego z uczelniami i instytutami naukowymi w zakresie rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa.
  5. Aktywny udział przedstawicieli Polskiego Komitetu Zielarskiego w różnych przedsięwzięciach organizowanych w Polsce i w Europie, związanych z zielarską gospodarką surowcową, przetwórstwem zielarskim i ziołolecznictwem.
  6. Organizowanie Sejmików Zielarskich, konferencji naukowo-szkoleniowych oraz wyjazdów szkoleniowych i szkoleniowo-integracyjnych według zasad wypracowanych w ostatnich latach.
  7. Uporządkowanie spraw członkowskich, zgodnie z przyjętą zasadą „nie ilość, a jakość” oraz zawężenie współpracy z członkami wspierającymi, czyli z przedsiębiorstwami zajmującymi się zielarską gospodarką surowcową oraz przetwórstwem zielarskim.
  8. Realizacja podstawowych zadań PKZ poprzez sekcje: Surowcową, Przemysłowo-Handlową i Naukową oraz Radę Ekspertów, jak też grupy robocze tworzone ad hoc.

W trakcie Walnego Zebrania Członków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego przyjęto uchwałę o nadaniu Członkostwa Honorowego dr Alinie Mścisz, dr Ewie Segiet-Kujawie oraz prof. Kazimierzowi Głowniakowi – twórcom odrodzonego Polskiego Komitetu Zielarskiego, uczestnikom pierwszego Kongresu PKZ, który odbył się w Warszawie 9.01.1993 r.

Na Walnym Zebraniu dokonano wyboru nowych władz Polskiego Komitetu Zielarskiego. W skład Zarządu Głównego 7. kadencji wybrani zostali: prof. Waldemar Buchwald, dr Rafał Chmielecki, Stefan Frąk, prof. Bogusław Gnusowski, Małgorzata Górska-Paukszta, dr Jerzy Jambor, Piotr Kordana, Andrzej Maleszka, Krzysztof Nowak, dr Andrzej Ostrowicz, Czesław Papież, Kamil Pawłowicz, Jacek Przybylski, Dagmara Sasin, Ewa Stolecka, dr Barbara Zygmunt. W skład Komisji Rewizyjnej PKZ wybrani zostali: Magdalena Krzyżaniak, Piotr Nowostawski, Maria Stamierowska (przewodnicząca), natomiast w skład Sądu Koleżeńskiego PKZ: Janusz Adamiak, Andrzej Maćkowiak, Krystyna Wróbel (przewodnicząca).

Na prezesa Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego ponownie wybrany został dr Jerzy Jambor. W skład Prezydium Zarządu Głównego PKZ weszli: Krzysztof Nowak (wiceprezes), prof. Waldemara Buchwald (wiceprezes), Małgorzata Górska-Paukszta (sekretarz generalny), Andrzej Maleszka (skarbnik). Przewodniczącym Sekcji Surowcowej PKZ został dr Rafał Chmielecki, przewodniczącym Sekcji Przemysłowo-Handlowej Krzysztof Nowak, przewodniczącym Sekcji Naukowej prof. Waldemar Buchwald, przewodniczącym Rady Ekspertów dr Andrzej Ostrowicz.