Statut

STATUT
POLSKIEGO KOMITETU ZIELARSKIEGO

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i nosi nazwę – Polski Komitet Zielarski.

§2

Terenem działania Polskiego Komitetu Zielarskiego zwanego dalej Komitetem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą jest miasto Poznań.

§3

Komitet zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§4

Komitet może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym lub zbliżonym profilu działania.

§5

Komitet ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

1. Komitet opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Warunki i wysokość pobieranego przez Członków Zarządu wynagrodzenia określa Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

ROZDZIAŁ II – CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§7

Polski Komitet Zielarski zajmuje się problematyką surowców zielarskich, roślinnych produktów leczniczych, przetworów ziołowych – w tym półproduktów, przypraw, kosmetyków ziołowych, herbat ziołowych i owocowych, zagadnieniami obrotu wewnętrznego i zagranicznego wyrobami gotowymi i surowcami oraz sprawami badań naukowych w przedmiotowych dziedzinach.

§8

Celami działania Komitetu są m. in.:
1. Rozwijanie i propagowanie zielarstwa i ziołolecznictwa.
2. Wspieranie badań naukowych i postępu technicznego w zakresie zielarstwa i ziołolecznictwa.
3. Upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
4. Prowadzenie działalności opiniotwórczej i patronackiej.
5. Zapewnianie forum dla swobodnej i wszechstronnej dyskusji na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
6. Promowanie norm etycznych w handlu, rolnictwie, przemyśle, nauce i in. dziedzinach związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem.
7. Reprezentowanie interesów członków przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
8. Integracja środowiska zielarskiego.
9. Wspieranie działalności plantatorskiej, przetwórczej, handlowej i zabieganie o jej wysoką jakość.

§9

Komitet realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie nowoczesnych metod uprawy ziół.
2. Współpracę z właściwymi władzami w zakresie tworzenia przepisów prawnych dotyczących zielarstwa.
3. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów i odczytów.
4. Organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych.
5. Popularyzacja wiedzy o leku roślinnym poprzez publikacje w wydawnictwach specjalistycznych i środkach masowego przekazu.
6. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą o podobnym charakterze.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu i na podstawie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Komitet zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym (indywidualnym) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która aprobuje cele Komitetu i zobowiązuje się płacić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków oraz podpisze dobrowolnie deklaracje członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Komitetu.

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Komitetu, która zadeklaruje poparcie finansowe i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Komitetu.

§13

Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego osobom, które wniosły znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnienie celów Komitetu.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz Komitetu.
2. Uczestniczyć w działalności Komitetu i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać z urządzeń i pomocy dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
3. Zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Komitetu.
4. Nosić odznakę organizacyjną Komitetu.

§15

1. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 14, pkt.2-4.

§16

Do obowiązków członków należy:
1. Zwyczajnych:
a) Aktywny udział w realizacji celów i zadań Komitetu.
b) Czynny udział w pracach Komitetu.
c) Regularne wpłacanie składek członkowskich i innych świadczeń ustalonych przez Walne Zebranie Członków
2. Wspierających:
a) Uczestniczenie w pracach Komitetu
b) Regularne wspieranie finansowe Komitetu w realizacji jego celów i zadań

§17

Członkostwo wygasa przez:
1. Zwyczajne:
a) Dobrowolne zgłoszenie wystąpienia na piśmie.
b) Skreślenie przez Zarząd w przypadku nie opłacania składek.
c) Utratę zdolności do działań prawnych.
d) Śmierć członka.
e) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek.
2. Wspierające:
a) Dobrowolne zgłoszenie wystąpienia na piśmie.
b) Skreślenie przez Zarząd w przypadku zaprzestania regularnego wspierania finansowego działalności Komitetu.
c) Utratę zdolności do działań prawnych.
d) Śmierć członka.
e) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek.

§18

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia tej uchwały.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE POLSKIEGO KOMITETU ZIELARSKIEGO

§19

1. Władzami Komitetu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Komitetu trwa 4 lata.
3. Wszystkie władze Komitetu pochodzą z wyboru.
4. Wybory do władz Komitetu odbywają się w głosowaniu tajnym.

§20

Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego:
1. Jest najwyższą władzą Komitetu.
2. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne jest zwoływane raz w ciągu kadencji w ostatnim kwartale przed upływem kadencji.
4. Nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
a) na podstawie Uchwały Zarządu
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od podjęcia Uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z prawem głosu:
1. Członkowie założyciele Komitetu i członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie zwyczajni Komitetu.

§22

W Walnym Zebraniu Członków mogą również uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie kierunków działania Komitetu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej pozostałych władz Komitetu oraz decyzje o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Wybór – Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie wysokości składek.

Uchwalanie warunków otrzymywania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

Nadawanie tytułów członka honorowego.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8. Uchwalanie zmian Statutu.
9. Zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia Komitetu do innych Stowarzyszeń.
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Komitetu.
11. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, oraz członków.

§24

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób wymienionych w § 21, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, w głosowaniu jawnym a w sprawach personalnych – tajnym, za wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wymienionych w § 23 pkt. 7 i 9 statutu.
2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd zobowiązany jest pisemnie powiadomić osoby wymienione w § 21 i § 22 co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków, podając miejsce, termin i porządek obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Zebrania Członków – nadto informacje na czyje żądanie jest on zwołany.

§25

Zarząd Polskiego Komitetu Zielarskiego:
1. Składa się od 11 do 17 członków i wybiera spośród siebie :
– prezesa
– 2 wiceprezesów
– sekretarza generalnego
– skarbnika
– od 6 do 12 członków Zarządu
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

W umowach między Komitetem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Komitet reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§26

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub w przypadku jego nieobecności głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Dokumenty prezentujące oficjalne stanowisko Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego, publikowane, rozpowszechniane lub przekazywane do instytucji zewnętrznych, wymagają wcześniejszego zatwierdzenia w formie uchwały Zarządu podjętej zgodnie z pkt 1 nin. Paragrafu.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez 2 członków Prezydium Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa i innego członka Prezydium Zarządu.
2. Kierowanie działalnością Komitetu, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

Powoływanie sekcji, które w ramach niniejszego statutu są jednostkami składowymi Komitetu.
4. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych w zależności od potrzeb i nadzorowanie ich działalności.
5. Uchwalanie planów i czuwanie nad ich realizacją.
6. Uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków.
7. Opracowanie materiałów na Walne Zebranie Członków w tym dotyczących budżetu i finansów.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych i działalności gospodarczej.
9. Gromadzenie funduszy Komitetu i dysponowanie nimi.
10. Zarządzanie majątkiem Komitetu zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego.
11. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności Komitetu nie zastrzeżonych w Statucie dla innych władz Polskiego Komitetu Zielarskiego.
12. Nadzór nad pracą Biura Zarządu.
13. Skreślenie członków zwyczajnych w przypadku nie opłacania składek.

Skreślenie członków wspierających w przypadku zaprzestania regularnego wspierania finansowego działalności Komitetu.

§28

Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 5 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika, większością głosów obecnych.

§29

Do zakresu działań Prezydium Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Komitetu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Sekcji i Komisji Problemowych.
3. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Komitetu.
4. Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące.

§30

Komisja Rewizyjna:
1. Składa się z 3 członków.
2. Wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności 3 członków Komisji.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie raz do roku kontroli całokształtu działalności Komitetu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z tej kontroli.
3. Udział swego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.
4. Sporządzenie sprawozdań i występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Postanowienia § 25 ust.2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK KOMITETU

§32

Majątek Komitetu stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.

§33

1. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie członków zwyczajnych oraz pomoc finansowa członków wspierających,
b) dotacje, zapisy i darowizny,
c) wpływy z działalności gospodarczej,
d) dochody z imprez,
e) inne wpływy i dochody z majątku Komitetu,
f) wpływy z ruchomości i innych praw majątkowych.
2. W celu pozyskania środków wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Komitet może podejmować działalność gospodarczą, samodzielną lub we współdziałaniu z innymi podmiotami gospodarczymi oraz tworzyć fundacje i spółki.
3. Uzyskane środki Komitet przeznacza na finansowanie działalności statutowej.
Środki te przeznaczać może również na:
a) obsługę Komitetu,
b) nabywanie obligacji państwowych, wnoszenie udziałów do spółek oraz inną działalność zwiększającą stan posiadania środków,
c) prowadzenie działalności gospodarczej, której zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§34

1. Komitet prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Majątek Komitetu służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej. Działalność finansowa Komitetu realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na rok kalendarzowy.
2. Oświadczenie woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych w imieniu Komitetu dokonywane są przez dwóch członków Prezydium Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KOMITETU

§35


Zmiana statutu i rozwiązanie Komitetu następuje:
1. Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków lub bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie po 2 godzinach oczekiwania – tylko w przypadku, gdy sprawa taka przewidywana była w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Komitetu określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz na jaki cel ma być przeznaczony majątek Komitetu.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.