O Nas

Historia

Działalność

Statut

Zarząd

Polski Komitet Zielarski (PKZ) jest jednostką reprezentującą interesy polskiej branży zielarskiej.

W ramach PKZ zrzeszeni są przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, podmiotów zajmujących się dystrybucją leków roślinnych, przedstawiciele jednostek naukowych i organów administracji, plantatorzy roślin zielarskich oraz pasjonaci zielarstwa.

Od chwili powołania w 1930 r. PKZ rozwinął się jako jednostka o oficjalnym uznaniu w zakresie działalności opiniotwórczej i patronackiej z istotnym wpływem na prace legislacyjne związane z branżą zielarską.

Do głównych zadań realizowanych przez PKZ należą:

– reprezentacja interesów polskiej branży zielarskiej w kontaktach z organami władzy
ustawodawczej i wykonawczej na poziomie krajowym oraz instytucji EU,
– promocja współpracy w sferze nauki i biznesu celem skutecznego transferu wiedzy i
technologii z uczelni do przedsiębiorstw,
– organizacja konferencji naukowych oraz szkoleń branżowych,
– udział w pracach międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz
zielarstwa,
– upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa oraz zapewnienie forum dla
rzeczowej i wszechstronnej dyskusji na tematy zielarskie.

1926

Historia Komitetu sięga okresu międzywojennego. W 1926 roku powstało w Wilnie Towarzystwo Popierania Produkcji Roślin Lekarskich. Od początku istnienia przyjęło ono trzy główne cele: koordynację zbioru ze stanu naturalnego, handel surowcami zielarskimi i wspieranie rozwoju upraw zielarskich. Towarzystwo uległo rozwiązaniu z chwilą powstania Polskiego Komitetu Zielarskiego.

1929-1939

W roku 1929 powstał w Warszawie Związek Producentów Roślin Leczniczych i Przemysłowych. W wyniku jego działalności utworzone zostały w Polsce pierwsze profesjonalne ośrodki uprawy roślin leczniczych.

W tym samy roku z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu zorganizowano w Warszawie konferencję w sprawie integracji polskiego środowiska zielarskiego. W wyniku obrad przedstawicieli różnych urzędów i firm zielarskich, postanowiono stworzyć organizację, która byłaby „reprezentantem interesów krajowego zielarstwa i koordynatorem polskiej gospodarki zielarskiej”. W ten sposób powstał Polski Komitet Zielarski, który swoją faktyczną działalność rozpoczął w 1930 roku

Celem ówczesnych działań PKZ było tworzenie plantacji roślin leczniczych, prowadzenie prac doświadczalnych nad ich aklimatyzacją, inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nauk o leku roślinnym, koordynowanie obrotu ziołami, szkolenie instruktorów zielarstwa.

PKZ odegrał istotną rolę w kształtowaniu polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa okresu międzywojennego.

1993

7 stycznia 1993 r. w Warszawie na I Kongresie Polskiego Komitetu Zielarskiego reaktywowano działalność stowarzyszenia. Za główne cele przyjęto: reprezentowanie interesów wszystkich, którzy związani są z zielarstwem oraz wspieranie badań naukowych i postępu technicznego w zielarstwie. Program działania reaktywowanego Polskiego Komitetu Zielarskiego oparty został na tradycjach społeczno-zawodowych organizacji zielarskich istniejących w Polsce w okresie międzywojennym.

1993-1997

Pierwsza kadencja (1993-1997) działalności reaktywowanego Polskiego Komitetu Zielarskiego była skoncentrowana na problemach związanych z obrotem hurtowym i detalicznym produktami zielarskimi. Istnienie w Polsce sklepów zielarskich stało się możliwe dzięki staraniom Komitetu.

1997-2001

W okresie trzeciej kadencji (2001-2005) za najważniejsze dla środowiska zielarskiego uznano problemy związane z uprawą ziół. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaistniała pilna potrzeba objęcia plantatorów roślin zielarskich szkoleniami z zakresu dobrej praktyki rolniczej (GAP) oraz nowoczesnej uprawy roślin leczniczych.

2001-2005

W okresie trzeciej kadencji (2001-2005) za najważniejsze dla środowiska zielarskiego uznano problemy związane z uprawą ziół. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaistniała pilna potrzeba objęcia plantatorów roślin zielarskich szkoleniami z zakresu dobrej praktyki rolniczej (GAP) oraz nowoczesnej uprawy roślin leczniczych.

2005-2020

W następnych kadencjach realizowane były działania mające na celu wsparcie dalszego rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce. Podjęta została ścisła współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami związanymi z przedmiotem działania Komitetu. Poprzez swoich przedstawicieli PKZ od 2013 jest reprezentowany w dwóch Grupach Ekspertskich Farmakopei Europejskiej oraz od 2011 w ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy).

Obecnie

Do podstawowych zadań Polskiego Komitetu Zielarskiego należy obecnie kreowanie poglądów dotyczących współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa oraz promocja polskich produktów ziołowych w Europie.

Polski Komitet Zielarski zrzesza około 200 członków zwyczajnych oraz ponad 20 członków wspierających. Członkami zwyczajnymi są osoby zawodowo zajmujące się zielarstwem i ziołolecznictwem, zatrudnione w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, na wyższych uczelniach i w instytutach naukowych oraz osoby prowadzące gospodarstwa zielarskie. Grupę członków wspierających tworzą przedsiębiorstwa działające w zakresie uprawy, przetwórstwa i handlu produktami zielarskimi.

Polski Komitet Zielarski jest „dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych” działającym zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Zarząd Główny PKZ składa się członków, reprezentujących różne dziedziny zielarstwa oraz różne zielarskie regiony Polski. Spośród członków Zarządu 5 osób tworzy Prezydium Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w kwartale. W międzyczasie pracuje Prezydium i biuro Zarządu.

Statutowe obowiązki PKZ realizowane są w ramach trzech sekcji: Surowcowej, Przemysłowo Handlowej oraz Nauki i Fitoterapii. Każda z wymienionych sekcji pracuje samodzielnie.

Polski Komitet Zielarski posiada również Radę Ekspertów, pełniącą funkcję organu doradczego.


Sekcja Nauki i Fitoterapii

Przewodniczący: Waldemar Buchwald
Kontakt:
tel. / phone +48 616659550
waldemar.buchwald@iwnirz.pl

Sekcja Przemysłowo Handlowa

Przewodniczący: Krzysztof Nowak
Kontakt:
tel. / phone +48 655723460
prezes@kawon.com.pl

Sekcja Surowców Zielarskich

Przewodniczący: Rafał Chmielecki
Kontakt:
tel. / phone: +48 62 5960840
Rafal.Chmielecki@martin-bauer-group.p

STATUT
POLSKIEGO KOMITETU ZIELARSKIEGO

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i nosi nazwę – Polski Komitet Zielarski.

§2

Terenem działania Polskiego Komitetu Zielarskiego zwanego dalej Komitetem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą jest miasto Poznań.

§3

Komitet zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§4

Komitet może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym lub zbliżonym profilu działania.

§5

Komitet ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

1. Komitet opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Warunki i wysokość pobieranego przez Członków Zarządu wynagrodzenia określa Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

 

ROZDZIAŁ II – CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§7

Polski Komitet Zielarski zajmuje się problematyką surowców zielarskich, roślinnych produktów leczniczych, przetworów ziołowych – w tym półproduktów, przypraw, kosmetyków ziołowych, herbat ziołowych i owocowych, zagadnieniami obrotu wewnętrznego i zagranicznego wyrobami gotowymi i surowcami oraz sprawami badań naukowych w przedmiotowych dziedzinach.

§8

Celami działania Komitetu są m. in.:
1. Rozwijanie i propagowanie zielarstwa i ziołolecznictwa.
2. Wspieranie badań naukowych i postępu technicznego w zakresie zielarstwa i ziołolecznictwa.
3. Upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
4. Prowadzenie działalności opiniotwórczej i patronackiej.
5. Zapewnianie forum dla swobodnej i wszechstronnej dyskusji na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
6. Promowanie norm etycznych w handlu, rolnictwie, przemyśle, nauce i in. dziedzinach związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem.
7. Reprezentowanie interesów członków przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
8. Integracja środowiska zielarskiego.
9. Wspieranie działalności plantatorskiej, przetwórczej, handlowej i zabieganie o jej wysoką jakość.

§9

Komitet realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie nowoczesnych metod uprawy ziół.
2. Współpracę z właściwymi władzami w zakresie tworzenia przepisów prawnych dotyczących zielarstwa.
3. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów i odczytów.
4. Organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych.
5. Popularyzacja wiedzy o leku roślinnym poprzez publikacje w wydawnictwach specjalistycznych i środkach masowego przekazu.
6. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą o podobnym charakterze.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu i na podstawie obowiązujących przepisów.

 

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Komitet zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym (indywidualnym) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która aprobuje cele Komitetu i zobowiązuje się płacić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków oraz podpisze dobrowolnie deklaracje członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Komitetu.

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Komitetu, która zadeklaruje poparcie finansowe i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Komitetu.

§13

Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego osobom, które wniosły znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnienie celów Komitetu.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz Komitetu.
2. Uczestniczyć w działalności Komitetu i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać z urządzeń i pomocy dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
3. Zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Komitetu.
4. Nosić odznakę organizacyjną Komitetu.

§15

1. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 14, pkt.2-4.

§16

Do obowiązków członków należy:
1. Zwyczajnych:
a) Aktywny udział w realizacji celów i zadań Komitetu.
b) Czynny udział w pracach Komitetu.
c) Regularne wpłacanie składek członkowskich i innych świadczeń ustalonych przez Walne Zebranie Członków
2. Wspierających:
a) Uczestniczenie w pracach Komitetu
b) Regularne wspieranie finansowe Komitetu w realizacji jego celów i zadań

§17

Członkostwo wygasa przez:
1. Zwyczajne:
a) Dobrowolne zgłoszenie wystąpienia na piśmie.
b) Skreślenie przez Zarząd w przypadku nie opłacania składek.
c) Utratę zdolności do działań prawnych.
d) Śmierć członka.
e) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek.
2. Wspierające:
a) Dobrowolne zgłoszenie wystąpienia na piśmie.
b) Skreślenie przez Zarząd w przypadku zaprzestania regularnego wspierania finansowego działalności Komitetu.
c) Utratę zdolności do działań prawnych.
d) Śmierć członka.
e) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek.

 

§18

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia tej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE POLSKIEGO KOMITETU ZIELARSKIEGO

§19

1. Władzami Komitetu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Komitetu trwa 4 lata.
3. Wszystkie władze Komitetu pochodzą z wyboru.
4. Wybory do władz Komitetu odbywają się w głosowaniu tajnym.

§20

Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego:
1. Jest najwyższą władzą Komitetu.
2. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne jest zwoływane raz w ciągu kadencji w ostatnim kwartale przed upływem kadencji.
4. Nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
a) na podstawie Uchwały Zarządu
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od podjęcia Uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z prawem głosu:
1. Członkowie założyciele Komitetu i członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie zwyczajni Komitetu.

§22

W Walnym Zebraniu Członków mogą również uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie kierunków działania Komitetu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej pozostałych władz Komitetu oraz decyzje o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Wybór – Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie wysokości składek.

Uchwalanie warunków otrzymywania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

Nadawanie tytułów członka honorowego.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8. Uchwalanie zmian Statutu.
9. Zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia Komitetu do innych Stowarzyszeń.
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Komitetu.
11. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, oraz członków.

 

§24

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób wymienionych w § 21, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, w głosowaniu jawnym a w sprawach personalnych – tajnym, za wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wymienionych w § 23 pkt. 7 i 9 statutu.
2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd zobowiązany jest pisemnie powiadomić osoby wymienione w § 21 i § 22 co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków, podając miejsce, termin i porządek obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Zebrania Członków – nadto informacje na czyje żądanie jest on zwołany.

§25

Zarząd Polskiego Komitetu Zielarskiego:
1. Składa się od 11 do 17 członków i wybiera spośród siebie :
– prezesa
– 2 wiceprezesów
– sekretarza generalnego
– skarbnika
– od 6 do 12 członków Zarządu
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

W umowach między Komitetem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Komitet reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

 

§26

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub w przypadku jego nieobecności głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Dokumenty prezentujące oficjalne stanowisko Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego, publikowane, rozpowszechniane lub przekazywane do instytucji zewnętrznych, wymagają wcześniejszego zatwierdzenia w formie uchwały Zarządu podjętej zgodnie z pkt 1 nin. Paragrafu.

 

§27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez 2 członków Prezydium Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa i innego członka Prezydium Zarządu.
2. Kierowanie działalnością Komitetu, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

Powoływanie sekcji, które w ramach niniejszego statutu są jednostkami składowymi Komitetu.
4. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych w zależności od potrzeb i nadzorowanie ich działalności.
5. Uchwalanie planów i czuwanie nad ich realizacją.
6. Uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków.
7. Opracowanie materiałów na Walne Zebranie Członków w tym dotyczących budżetu i finansów.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych i działalności gospodarczej.
9. Gromadzenie funduszy Komitetu i dysponowanie nimi.
10. Zarządzanie majątkiem Komitetu zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego.
11. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności Komitetu nie zastrzeżonych w Statucie dla innych władz Polskiego Komitetu Zielarskiego.
12. Nadzór nad pracą Biura Zarządu.
13. Skreślenie członków zwyczajnych w przypadku nie opłacania składek.

Skreślenie członków wspierających w przypadku zaprzestania regularnego wspierania finansowego działalności Komitetu.

 

§28

Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 5 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika, większością głosów obecnych.

§29

Do zakresu działań Prezydium Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Komitetu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Sekcji i Komisji Problemowych.
3. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Komitetu.
4. Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące.

§30

Komisja Rewizyjna:
1. Składa się z 3 członków.
2. Wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności 3 członków Komisji.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie raz do roku kontroli całokształtu działalności Komitetu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z tej kontroli.
3. Udział swego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.
4. Sporządzenie sprawozdań i występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Postanowienia § 25 ust.2 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK KOMITETU

§32

Majątek Komitetu stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.

§33

1. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie członków zwyczajnych oraz pomoc finansowa członków wspierających,
b) dotacje, zapisy i darowizny,
c) wpływy z działalności gospodarczej,
d) dochody z imprez,
e) inne wpływy i dochody z majątku Komitetu,
f) wpływy z ruchomości i innych praw majątkowych.
2. W celu pozyskania środków wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Komitet może podejmować działalność gospodarczą, samodzielną lub we współdziałaniu z innymi podmiotami gospodarczymi oraz tworzyć fundacje i spółki.
3. Uzyskane środki Komitet przeznacza na finansowanie działalności statutowej.
Środki te przeznaczać może również na:
a) obsługę Komitetu,
b) nabywanie obligacji państwowych, wnoszenie udziałów do spółek oraz inną działalność zwiększającą stan posiadania środków,
c) prowadzenie działalności gospodarczej, której zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§34

1. Komitet prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Majątek Komitetu służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej. Działalność finansowa Komitetu realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na rok kalendarzowy.
2. Oświadczenie woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych w imieniu Komitetu dokonywane są przez dwóch członków Prezydium Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

 

 

ROZDZIAŁ VI – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KOMITETU

§35
Zmiana statutu i rozwiązanie Komitetu następuje:
1. Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Polskiego Komitetu Zielarskiego podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków lub bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie po 2 godzinach oczekiwania – tylko w przypadku, gdy sprawa taka przewidywana była w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Komitetu określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz na jaki cel ma być przeznaczony majątek Komitetu.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Prezydium Zarządu

Jerzy Jambor

Prezes / President

tel. / phone: +48 612868505
jerzy.jambor@phytoservice.pl

Krzysztof Nowak

Wiceprezes / Vice-President

Przewodniczący Sekcji Przemysłowo-Handlowej / Chairman of Industrial-Trade Section
tel. / phone +48 655723460
prezes@kawon.com.pl

Waldemar Buchwald

Wiceprezes / Vice-President

Przewodniczący Sekcji Naukowej / Chairman of Scientific Section
tel. / phone +48 61 665 95 50
waldemar.buchwald@iwnirz.pl

Andrzej Ostrowicz

Przewodniczący Rady Ekspertów / Chairman of Experts Council

tel. / phone + 48 533210954
a.ostrowicz@operamail.com

Małgorzata Górska-Paukszta

Sekretarz – Kierownik Biura Zarządu / Secretary – Office Manager

tel. / phone +48 618455819
pkz@iwnirz.pl, malgorzata.gorska-paukszta@iwnirz.pl

Andrzej Maleszka

Skarbnik / Treasurer

tel. / phone +48 655268443
a.maleszka@wp.pl

Członkowie Zarządu

Chmielecki Rafał
Frąk Stefan
Gnusowski Bogusław
Kordana Piotr
Papież Czesław
Pawłowicz Kamil
Przybylski Jacek
Sasin Dagmara
Stolecka Ewa
Zygmunt Barbara
Przemysław Ł. Mikołajczak