Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PKZ

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PKZ
21 maja 2015 w Nowym Mieście n/Wartą

Posiedzenie ZG PKZ odbyło się w Nowym Mieście n/Wartą w Marinie „Pod Czarnym Bocianem”. Rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział wzięli:

 1. Buchwald Waldemar
 2. Chmielecki Rafał
 3. Frąk Stefan
 4. Gnusowski Bogusław
 5. Górska-Paukszta Małgorzata
 6. Jambor Jerzy
 7. Kędzierski Paweł
 8. Kordana Tadeusz
 9. Krawczyk Aldona
 10. Maleszka Andrzej
 11. Mielcarz Jerzy
 12. Nowak Krzysztof
 13. Ostrowicz Andrzej
 14. Papież Czesław
 15. Zygmunt Barbara
 16. Skrobański Wojciech
 17. Nowak Wojciech

Porządek obrad:

 1. Plan działań przygotowawczych oraz scenariusz obrad okrągłego stołu w sprawie suplementów diety
 2. Program wyjazdu szkoleniowego Sekcji Przemysłowo-Handlowej, planowanego na 3-6.09.2015
 3. Program spotkania przedstawicieli przemysłu zielarskiego z kierownictwem URPL,  spotkanie planowane na wrzesień 2015
 4. Program następnego posiedzenia zarządu PKZ – 4.10.2015 w Gostyniu
 5. Wstępne założenia dotyczące Sejmiku Zielarskiego 2016
 6. Sprawy organizacyjne, w tym m.in.
  a) przyjęcie uchwały w sprawie nowego adresu siedziby PKZ
  b) sprawa składek członkowskich
  c) strona internetowa PKZ
 7. Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący posiedzenia – Jerzy Jambor – prezes ZG PKZ|
Protokolant – Małgorzata Górska-Paukszta – sekretarz generalny ZG PKZ

Wiosenne posiedzenie Zarządu Głównego PKZ rozpoczął prezes Jerzy Jambor, który powitał przybyłych członków ZG oraz zaproszonych gości: prezesa Phytopharm Klęka S.A. Wojciecha Skrobańskiego oraz byłego przewodniczącego Sekcji Przetwórstwa Zielarskiego PKZ – Wojciecha Nowaka. Wszyscy uczestnicy zaakceptowali porządek posiedzenia.

Ad.1
Stan przygotowań oraz wstępny scenariusz obrad okrągłego stołu w sprawie spotkania dot. suplementów diety przedstawił Andrzej Ostrowicz – przewodniczący Rady Ekspertów PKZ.  Wcześniej zakładano zorganizowanie konferencji na ten temat, jednak robocze spotkanie w formie „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli PKZ, GIS, GIF, UR oraz przedstawicieli  nauki i   przemysłu będzie lepszym rozwiązaniem.
Cele spotkania:
– zmiana podejścia urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowia publicznego z pasywnego na aktywny w zakresie suplementów diety
– osiągnięcie porozumienia w  sprawie działań urzędów w celu zapewnienia bezpieczeństwa   konsumentów. Świadomość konsumentów jest na niskim poziomie i jest kształtowana głównie przez reklamy i media. Organy państwa powinny aktywnie promować prozdrowotne zachowania konsumentów w celu zrozumienia istoty stosowania suplementów diety.
– suplementy diety powinny być artykułami spożywczymi o wysokiej i kontrolowanej jakości
– należy sprecyzować jasne kryteria czemu mają  służyć suplementy diety, szczególnie posiadające w swoim składzie surowce roślinne
– stworzenie skutecznej bariery wchodzenia na rynek suplementom diety, które zawierają  surowce  farmaceutyczne występujące w lekach i opisane w monografiach HMPC, ESCOP lub monografiach farmakopealnych. Suplementy diety nie powinny mieć przyzwolenia urzędowego na udawanie leków
– organy polskie powinny aktywnie prezentować na forum europejskim racje polskie wynikające z troski o bezpieczeństwo konsumenta (jakość, skład)  i aktywnie wpływać    na regulacje dotyczące suplementów diety i tzw. nowej żywności . Niezbędne są nowe,  jasne kryteria (ramy) i standardy kwalifikacji produktów do suplementów diety zarówno na poziomie narodowym jak i europejskim

Tematy, które powinny być omówione podczas spotkania:
– kiedy i jakie suplementy należy stosować w żywieniu człowieka, rodzaj stosowanych suplementów – potrzeby świadomego konsumenta a potrzeby konsumenta sterowanego reklamą,
– funkcjonowanie na rynku suplementów diety zawierających  surowce farmakopealne ziołowe (posiadające monografie HMPC, ESCOP, monografie farmakopealne), czy jest taka konieczność?  Czy istnieje różnica pomiędzy surowcami ziołowymi ( monografie) a surowcami chemicznymi (np. statyny) patrząc z punktu widzenia przepisów?
– zmiana definicji suplementów diety poprzez odniesienie definicji suplementów do   spożywanej żywności i jej wzbogacanie  o inne substancje występujące w surowcach spożywczych lub uznawanych za jadalne z wykluczeniem surowców stosowanych do produkcji leków,
– zaostrzenie wymogów rejestracyjnych suplementów diety poprzez wyeliminowanie surowców z monografią  HMPC, ESCOP czy farmakopealną,
– eliminowanie reklam suplementów diety sugerujących ich działanie lecznicze,
– wprowadzenie kontroli składu ilościowego i jakościowego (zgodnie ze specyfikacją) w celu zapewnienia bezpiecznego  stosowania suplementów diety,
– wypracowanie wspólnego stanowiska (przedstawicieli PKZ, GIS, GIF, UR oraz przemysłu) odnośnie suplementów diety zawierających surowce  farmaceutyczne,
– ograniczenie suplementów diety do produktów uzupełniających dietę na bazie uzupełnienia o składniki normalnie występujące w zbilansowanej diecie,
– GIF – w definicji leku położyć nacisk na skład substancji aktywnej produktu.

Proponowani przez PKZ uczestnicy spotkania i eksperci:
– prof. Zbigniew Fijałek,  Narodowy Instytut Leków:  Niebezpieczeństwa wynikające z zafałszowań suplementów diety,
– prof. Elżbieta Anuszewska, NIL – Żywność prozdrowotna. Czy istnieje zasadność stosowania surowców ziołowych w żywności prozdrowotnej?
– prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny – Zasadność stosowania suplementów diety, których suplementów i w jakich okolicznościach?
– prof. Ewa Widy-Tyszkiewicz WUM – Niebezpieczeństwa wynikające z niekontrolowanego stosowania surowców zielarskich w suplementach diety,
– przedstawiciel UOKiK – czy można sprzedawać  klientowi towar (suplementy diety) niespełniający deklarowanych norm i  klient nie jest w stanie tego sprawdzić?
– prof. Iwona Wawer – Zakład Chemii Fizycznej WUM oraz prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek,
– osoba, która powie o reklamie suplementów diety i co z niej wynika dla konsumenta,
– przedstawiciel GIS – zatwierdzanie norm dla suplementów diety i skuteczne ich  kontrolowanie,  jak to osiągnąć?
– przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, GIF, UR- rola tych organów w zapobieganiu  stosowania suplementów diety  zawierających surowce farmaceutyczne (mających monografie farmakopealne, monografie HMPC, ESCOP), przestrzeganie kryteriów oceny i klasyfikacji.
– 3-4 przedstawicieli PKZ.
– przedstawiciel Parlamentu Europejskiego – poseł Andrzej Grzyb,

Łącznie  15-20 osób.

Od ekspertów oczekuje się, by obiektywnie przedstawili pozytywne i negatywne strony suplementów diety oraz pomoc w znalezieniu wyjścia umożliwiającego rozwój suplementów diety bez  równoczesnego  zagrażania lekom ziołowym.
Wystąpienia nie powinny trwać dłużej niż 10 – 15  minut.

Ad. 2
Program oraz o przygotowaniach do wyjazdu szkoleniowego powiedział przewodniczący Sekcji Przemysłowo-Handlowej – Krzysztof Nowak.
Tegoroczny wyjazd odbędzie się do Karpacza w dniach 3 – 6 września  – szlakiem Karkonoskich laborantów. Istotą organizowanych przez PKZ corocznych wyjazdów szkoleniowych jest współpraca ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych zajmujących się zielarstwem i ziołolecznictwem z przemysłem zielarskim. Podczas wyjazdu zaplanowano wizytę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w tym spotkanie z pracownikami Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego, jak też zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i rozmowy z kierownictwem ogrodu. W ramach wyjazdu szkoleniowego przewidziano również wizytę we Wrocławskich Zakładach Zielarskich Herbapol S.A.

Ad. 3
Prezes Jerzy Jambor przedstawił wstępne ustalenia dotyczące spotkania w UR, w którym udział mają wziąć przedstawiciele środowiska związanego z szeroko pojętym zielarstwem (6-8 osób). Urząd Rejestracji będzie reprezentował wiceprezes Marcin Kołakowski, ze strony PKZ będą to głównie osoby zajmujące się rejestracją leków. Przewidywany termin to 15 lub 17 września br.
Bogusław Gnusowski dodał, że podczas tego spotkania powinno się wspomnieć i poruszyć sprawę suplementów diety.

Ad. 4
Jesienne posiedzenie Zarządu Głównego PKZ odbędzie się w Gostyniu w dniu 4 października . Ma dotyczyć głównie planu pracy na 2016 rok, działalności sekcji oraz rady ekspertów. Spotykamy się o godz. 14.00 w Zakładzie Zielarskim Kawon. Posiedzenie ma trwać do godz. 18, a po nim weźmiemy udział w koncercie Musica Sacromontana w Bazylice na Świętej Górze w Gostyniu.

Ad. 5
Prezes Jerzy Jambor przedstawił wstępny program Sejmiku Zielarskiego, który odbędzie się 3-4 czerwca 2016 r.  w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym Villa Natura  w Dolsku (woj. Wielkopolskie).
Konferencja będzie miała 3 następujące sesje:

 1. Współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo w Europie i na świecie
 2. Produkty lecznicze roślinne oraz prozdrowotne środki spożywcze i kosmetyki pochodzenia roślinnego – kierunki rozwoju
 3. Współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce – możliwości i ograniczenia.

Współorganizatorami Sejmiku są: Sekcja Fitoterapii PTLek oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. O objęcie honorowym patronatem Sejmiku zwrócimy się do Prezesa URPLWMiPB oraz GIF i GIS.
Patronat medialny nad konferencją obejmują: Czasopismo Aptekarskie, Postępy Fitoterapii, Lek w Polsce, Herba Polonica, Przemysł Farmaceutyczny.
Robocza wersja komunikatu nr 2 zostanie przedstawiona na lipcowym posiedzeniu prezydium PKZ.

Ad. 6
Przewodniczący posiedzenia, prezes Jerzy Jambor, poinformował, że w związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowej siedziby PKZ z powodu sprzedaży budynku Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich przy ul. Libelta 27, obecni na posiedzeniu podjęli jednomyślną uchwałę o zmianie adresu – uchwała w załączeniu.
O zmianie adresu należy poinformować Urzędy, Zakłady i inne instytucje, z którymi Polski Komitet Zielarski jest w stałych kontaktach.
Do członków wspierających oraz członków zwyczajnych częściowo zostały i zostaną wysłane pisma dotyczące działalności i planu pracy PKZ, informujące o zmianie adresu oraz uregulowania składek członkowskich.
Stroną internetową www.pkz.pl zajmuje się Piotr Kordana, który nie mógł przybyć na dzisiejsze posiedzenie ZG. O prowadzeniu tej strony członkowie prezydium zostaną poinformowaniu na lipcowym posiedzeniu.

Ad. 7

Wolne głosy i wnioski:
Krzysztof Nowak zwrócił uwagę na istotną rolę edukacji w kontekście suplementów diety i powinno się to uwzględnić w obradach „okrągłego stołu”.
Przewodniczący Sekcji Fitoterapii – Waldemar Buchwald – poinformował o jednodniowej  konferencji INTERHERBA 2015, która odbędzie się 12 czerwca br. w IWNiRZ przy ul. Wojska Polskiego 71 b.
Wojciech Nowak włączy się w przygotowanie wyjazdu szkoleniowego szlakiem karkonoskich laborantów.